Drop Checker

Drop Checker เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายในน้ำ ทำจากแก้วคุณภาพสูง ใช้งานง่าย เพียงเติม สารละลายวัดค่า pH และน้ำจากตู้พรรณไม้น้ำใน Drop Checkler แล้วนำไปติดภายในตู้

* ในชุดประกอบด้วย สารละลายวัดค่า pH (5ml)
* หากสารละลายมีสีเหลือง ในตอนเริ่มแรก เนื่องจากค่า pH ของน้ำในตู้มีค่าต่ำ ทำให้สารละลายไม่เปลี่ยนสี แม้จะเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ก็ตาม ในกรณีนี้ควรเปลี่ยนน้ำเพื่อเพิ่มค่า pH และสารละลายควรเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินหรือเขียวก่อนนำ Drop Checker กลับไปติดในตู้อีกครั้ง

article code   ราคา  
103-302 Drop Checker 1800.00 ADD TO CART