PHYTON GIT PLUS

Phyton Git Plus ส่วนเสริมของพรรณไม้น้ำ ส่วนประกอบหลักมากจากสารสกัดจากพืชที่มีองค์ประกอบในการต่อต้านเชื้อโรค ในสูตรใหม่นี้ยังมีสารออกฤทธิ์ที่เพิ่มความสามารถในการต่อต้านเชื้อโรคและป้องการการเกิดโรคในพรรณไม้น้ำ Phyton Git Plus ช่วยกระตุ้นพรรณไม้น้ำในการสร้างสารต่อต้านเชื้อโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกัน ให้ผลดีกับการป้องกันการเกิดโรคในเฟิร์นและหยุดการเจริญเติบโตของตะไคร่สีนำ้เงินแกมเขียว

article code   Volume ราคา  
103-109 50ml 780.00 ADD TO CART
103-110 500ml 4850.00 ADD TO CART