GREEN BRIGHTY NEUTRAL K

การเสริมธาตุไปตัสเซียมให้กับตู้พรรณไม้น้ำ ปุ๋ย Green Brighty Neutral K ช่วยกระตุ้นขบวนการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำโดยไม่ทำให้ค่า pH และ KH ของน้ำเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับตู้พรรณไม้น้ำส่วนใหญ่ที่ชอบน้ำอ่อนซึ่งมีการดูแลรักษาเป็นระยะเวลานาน

article code   Volume ราคา  
103-048 180ml 325.00 ADD TO CART
103-049 300ml 450.00 ADD TO CART
103-050 5,000ml 5500.00 ADD TO CART