Brighty K

BRIGHTY K ปุ๋ยเสริมธาตุโปตัสเซียม หนึ่งในธาตุอาหารหลักของพรรณไม้น้ำซึ่งมักพบว่ามีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของพรรณไม้น้ำใจตู้ เหมาะสำหรับตู้ที่ใช้น้ำประปาที่เป็นน้ำอ่อน (pH และ KH ต่ำ)

article code   Volume ราคา  
103-036 180ml 325.00 ADD TO CART
103-037 300ml 450.00 ADD TO CART
103-038 5,000ml 5500.00 ADD TO CART