Colorado Sand

Corolado Sand ทรายธรรมชาติสีอมแดง เหมาะสำหรับตู้ปลาทั่วไปและใช้เป็นทรายตกแต่งสำหรับตู้พรรณไม้น้ำ สามารถนำมาใช้งานในตู้ปลาได้โดยไม่ส่งผลกับคุณภาพน้ำในตู้

article code   Volume ราคา  
106-507 2kg 350.00 ADD TO CART
106-508 8kg 1100.00 ADD TO CART