Bio Rio

Bio Rio เป็นวัสดุกรองแบบชีวภาพมาตราฐาน ช่วยทำให้ขบวนการกรองแบบชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หลังจากเริ่มใช้เครื่องกรองใหม่ เนื่องจากมีแบคทีเรียที่มีชีวิตที่มีอยู่ใน Bio Rio แต่เริ่มแรก ใช้หินภูเขาไฟที่มีรูพรุนสูงซึ่งเหมาะเป็นที่อาศัยของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ และยังช่วยให้ขบวนการกรองแบบชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน

article code   ราคา  
105-001 1L 380.00 ADD TO CART
105-002 2L 695.00 ADD TO CART