Bio Rio G

Bio Rio G เป็นวัสดุกรองมีรูพรุ่นสูง ผลิตด้วยวิธี sintering glass มีโครงสร้างเหมาะสมกับการเติบโตของจุลินทรีย์ สามารถใช้เป็นวัสดุกรองแบบชีวภาพหลัก Bio Rio G ยังสามารถใช้ในการหนุนให้พื้นปลูกสูงขึ้น และเพิ่มความชื่นในตู้แบบ Neo Glass Air เมื่อนำไปโรยในตู้ ด้วยรูปร่างที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนทำให้คงช่องว่างระหว่างชิ้นวัสดุกรองลดการอุดตันของระบบกรอง ช่วยทำให้ระบบกรองมีความเสถียรในระยะยาวเนื่องจากไม่มีผลต่อค่า pH และความกระด่างของน้ำ

article code   ราคา  
105-003 1L 450.00 ADD TO CART