Brook Sand 250mL

ทรายที่มีสีเหมือนตะกอนที่อยู่ทางตอนปลายของแม่น้ำ ให้ความรู้สึกสงบเมื่อนำมาจัด layout
ส่งผลต่อค่า TH ปานกลาง pH ต่ำ

article code   ราคา  
106-747 Brook Sand 250mL 270.00 ADD TO CART