Buff Layer Stone 300g

หินมีร่องยาวบนผิวในทิศทางเดียวกัน
ส่งผลต่อค่า TH ปานกลาง ค่า pH สูง

article code   ราคา  
106-707 Buff Layer Stone 300g 380.00
Out of stock