Lichen Stone 400g

หินที่มีรูปร่างมนกลม มีร่องยาวเป็นลักษณะพิเศษ
ส่งผลต่อค่า TH และ pH มาก

article code   ราคา  
106-704 Lichen Stone 400g 450.00 ADD TO CART