DOOA T-H Meter

T-H Meter มิเตอร์แสดงอุณหภูิและความชื้นในตู้ สามารถอ่านค่าได้ง่ายชัดเจน ออกแบบให้ไม่ลดทอนความสวยงามของตู้ เมื่อทราบค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้จะทำให้เราสามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่ต้องการเลี้ยงได้

article code   ราคา  
156-400 DOOA T-H Meter 680.00 ADD TO CART