Different-diameter pipe

ท่ออะคริลิก สำหรับ เพิ่มหรือลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ø10/Ø13 mm. ของสายยางที่ต่อเข้ากับเครื่องกรองนอกตู้

article code   Pipe Diameter (mm) ราคา  
152-304 Ø10/Ø13 350.00 ADD TO CART