AQUA CLEAN AC

มีส่วนประกอบของ ถ่านกัมมันต์เกรดสูง และ อลูมินากัมมันต์ AQUA CLEAN AC ช่วยกำจัดสีเลืองในน้ำ สารอินทรีย์ในน้ำ และ ฟอสเฟต ทำให้น่ำในตู้ปลาสะอาดและยับยั้งการเจริญของตะไคร่น้ำ บรรจุในถุง เหมาะสำหรับตู้ปลาที่มีระบบกรองภายในตู้ วิธีการใช้งาน: ล้างด้วยน้ำก่อนใช้งาน และนำไปวางไว้ในบริเวณที่มีน้ำผ่านมากๆในส่วนของระบบกรอง เปลี่ยนถุงใหม่เมื่อความสามารถในการบำบัดน้ำหมดไป

* ทำให้ค่า pH ของน้ำเพิ่มขึ้น
* เก็บให้พ้นมือเด็ก
* 1 กล่องบรระจุ 2 ถุง

article code   ราคา  
152-314 350.00 ADD TO CART