TERRA BASE

TERRA BASE ผลิตภัณฑ์สำหรับเลี้ยงกล้วยไม้ขนาดเล็ก เฟิร์น มอส ให้อยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับที่อยู่ในธรรมชาติมากที่สุด ทำหน้าที่เหมือนกับลำต้นของต้นไม้ใหญ่ในป่าฝน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ดินเผารูปทรงกระบอกทำให้น้ำสามารถซึมเข้าในเนื้อดินเผาที่ละน้อยตามผิวพร้อมกับทำให้อุณหภูมิลดลงไปพร้อมๆกันจากการระเหยของน้ำที่เติมไว้ภายใน ด้วยคุณสมบัตินี้เองทำให้เราสามารถเลี้ยงพรรณไม้ที่ใช้รากยึดเกาะและชอบอากาศเย็นและชื้นได้โดยง่าย