Unzan Stone

หินภูเขาไฟธรรมชาติ ผ่านการปรับรูปร่างแบบภูเขาและมีหลุมที่สามารถวาง Wabi-kusa หรือปลูกพรรณไม้น้ำได้

article code   ราคา  
106-825 Unzan Stone S (3 pieces) 4300.00 ADD TO CART
106-826 Unzan Stone M (2 pieces) 4800.00 ADD TO CART
106-827 Unzan Stone L (1 pieces) 4600.00 ADD TO CART
106-828 Unzan stone XL 5500.00 ADD TO CART
106-829 Unzan stone SS (w/out pores) 4000.00 ADD TO CART