Ryuoh stone

หินจัด layout ยอดนิยมจาก ADA มีลักษณะพื้นผิว รูปทรง และสีที่เป็นเอกลักษณ์

article code   ราคา  
106-813 Ryuoh Stone (size mixed 20kg) 6500.00 ADD TO CART
106-8131 Ryuoh Stone (Main Stone mixed 20 kg) 6500.00 ADD TO CART
106-891 Ryuoh Stone (Main stone mix 40kg for 90-120cm) 12000.00 ADD TO CART