BIO Vesicularia montagnei

มอสที่แตกใบเป็นรูปสามเหลี่ยม รู้จักในอีกชื่อหนึ่งคือ Christmas moss

article code   ราคา  
191-201 (IC809) 280.00 ADD TO CART