Pollen Glass Beetle

Pollen Glass Beetle เป็นตัวกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีแผ่นกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ที่กว้างมากยิ่งขึ้น ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถติดตั้งบริเวณมุมตู้ได้อย่างสะดวก สามารถติดตั้งได้หลายตัวตามมุมตู้ในตู้ที่มีขนาดใหญ่มาก

ขนาด 30mm เหมาะสำหรับตู้ขนาด 90cm
ขนาด 40mm เหมาะสำหรับตู้ขนาด 90-120cm
ขนาด 50mm เหมาะสำหรับตู้ขนาด 120-180cm

article code   ราคา  
102-103 30Ø for CO2 3900.00 ADD TO CART
102-113 30Ø for AIR 3500.00 ADD TO CART
102-104 40Ø for CO2 4600.00 ADD TO CART
102-114 40Ø for AIR 4600.00 ADD TO CART
102-105 50Ø for CO2 5500.00 ADD TO CART
102-115 50Ø for AIR 5500.00 ADD TO CART