BIO Rotala rotundifolia green

เป็นพรรณไม้น้ำที่ให้ความหนาแน่นสร้างเป็นพุ่มสวยงามได้ดี การตัดแต่งจะช่วยทำให้ได้ความหนาแน่นเพิ่มยิ่งขึ้น

article code   ราคา  
191-130 (IC011) 280.00 ADD TO CART