Pollen Glass Mini

Pollen Glass Mini เป็นตัวกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดเล็กออกแบบมาสำหรับตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็กอย่าง Cube Garden Mini S และ M ที่มีกระจกหนาน้อยกว่า 5 mm สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ suction cups ในตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็ก

article code   ราคา  
102-1012 for CO2 3650.00 ADD TO CART