BIO Ranunculus inundatus

พรรณไม้น้ำที่มีใบแฉกเป็นเอกลักษณ์ แนะนำให้ปลูกบริเวณกลางตู้

article code   ราคา  
191-205 (IC296) 280.00 ADD TO CART