BIO Hydrocotyle verticillata

เหมาะใช้ปลูกบริเวณกลางตู้ร่วมกับพรรณไม้น้ำที่ไม่สูงนัก

article code   ราคา  
191-155 (IC015) 280.00 ADD TO CART