BIO Utricularia graminifolia

รู้จักในชื่อ หญ้ากระดาษ สามารถเติบโตได้อย่างหนาแน่นทำให้เหมาะใช้เป็นไม้หน้าตู้

article code   ราคา  
191-190 (IC205) 280.00 ADD TO CART