BIO Hydrocotyle tripartita

พรรณไม้น้ำที่มีรูปร่างใบเป็นเอกลักษณ์ สามารถปลูกร่วมกับพรรณไม้น้ำหน้าตู้ได้อย่างกลมกลืน

* for foreground

article code   ราคา  
191-127 (IC014) 280.00 ADD TO CART