Pollen Glass TYPE-2

Pollen Glass TYPE-2 เป็นตัวกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแบบให้แผ่นกระจายอยู่ค่อนมาทางด้านบนมากว่ารุ่นมาตราฐาน แต่ยังให้ประสิทธิภาพในการกระจายคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกัน สามารถเลือกใช้ตามความชอบ

article code   ราคา  
102-1013 for CO2 2200.00 ADD TO CART