Pro-Scissors

Pro-Scissors กรรไกรตัดแต่งพรรณไม้น้ำรุ่นมืออาชีพ สามารถใช้งานตัดแต่งพรรณไม้น้ำได้หลากหลายรูปแบบ มีความยาวมากกว่ากรรไกรรุ่น Trimming Scissors จึงสามารถใช้ได้ดีกับตู้ที่มีความลึกมาก

article code   Length (mm) ราคา  
106-074 Pro-Scissors M 305 3300.00 ADD TO CART
106-075 Pro-Scissors L 355 4400.00 ADD TO CART