Pro-Scissors Wave

Pro-Scissors Wave สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายเช่นการตัดแต่งพรรณไม้น้ำที่ต้องการรายละเอียดในตู้ขนาดเล็กที่ต้องวางกรรไกรทำมุมชั้นมาก และการตัดแต่งในพื้นที่มากๆที่ต้องวางกรรไกรมุมต่ำ และการตัดแต่งพรรณไม้น้ำบริเวณหน้าตู้

article code   Length (mm) ราคา  
106-077 Pro-Scissors Wave 200 4900.00 ADD TO CART