Pro-Scissors Short

กรรไกรตัดแต่งพรรณไม้น้ำชนิดสั้น ออกแบบสำหรับการตัดแต่งพรรณไม้น้ำก่อนลงปลูก และตัดแต่งพรรณไม้น้ำที่อยู่ใกล้ผิวน้ำ ชนิดใบมีดตรงเหมาะสำหรับการตัดแต่งไม้ข้อที่มีลำต้นค่อนข้างหนา

* กรรไกรมีความยาว 170mm

article code   Length (mm) ราคา  
106-072 Pro-Scissors Short (Straight type) 170 3500.00 ADD TO CART
106-073 Pro-Scissors Short (Curve type) 170 3500.00 ADD TO CART