การใช้งาน ADA Liquid Fertilizer

ปุ๋ยน้ำ ADA รุ่นใหม่ประกอบด้วย
Brighty K
Green Brighty Mineral
Green Brighty Iron
Green Brighty Nitrogen
Green Brighty Neutral K

ธาตุอาหารสำหรับพืชแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้เป็น ธาตุหลัก และ ธาตุรอง

ธาตุหลัก คือธาตุอาหารที่พืชต้องการเป็นจำนวนมากได้แก่ N (ไนโตรเจน) P (ฟอสฟอรัส) และ K (โปตัสเซียม) ในตู้พรรณไม้น้ำ N และ P ได้มาจากวัสดุพื้นปลูกอย่าง Power Sand และ Aqua Soil รวมถึง อาหารปลาที่กินเหลือ ขี้ปลา ใบไม้ที่หลุดออกและถูกย่อยสลาย ซึ่งมักมีเพียงพอต่อความต้องการของพรรณไม้น้ำโดยเฉพะาในช่วงแรกของการตั้งตู้ แตกต่างจาก K ที่ได้มาจากน้ำใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปในตู้เท่านั้นซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของพรรณไม้น้ำในตู้ จึงมีความจำเป็นต้องเติมธาตุ K ให้กับตู้พรรณไม้น้ำอย่างสม่ำเสมอ ธาตุ K มีส่วนสำคัญในการสังเคราะห์แสงของพืชหากขาดธาตุ K แล้วพืชจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ อาจกล่าวได้ว่าการเจริญเติบโตของพืชเริ่มจากการสังเคราห์แสง ดังนั้นการให้ธาตุ K จึงเปรียบได้กับการเริ่มการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำในตู้

ธาตุรอง คือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณไม่มากแต่จะขาดไม่ได้ เช่น แมกนีเซียม เหล็ก ซัลเฟอร์ ฯลฯ หากขาดธาตุรองพืชก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมบูรณ์แม้จะมีธาตุหลักอยู่ก็ตาม


Brighty K และ Green Brighty Neutral K เป็นปุ๋ยน้ำที่ให้ธาตุ K กับตู้พรรณไม้น้ำ โดยมีความแตกต่างคือ ฺBrighty K จะทำให้ค่า pH และ KH (ความกระด้างของน้ำ) เพิ่มขึ้นชั่วคราวหลังการให้ปุ๋ย แต่ Green Brighty Neutral K นั้นไม่ทำให้ค่า pH และ KH เปลี่ยนแปลง
Brighty K จึงเหมาะกับบ้านที่มีน้ำประปาที่เป็นน้ำอ่อน (มีความกระด้างน้อย หรือมีค่า KH ต่ำ) ซึ่ง Brighty K จะช่วยเพิ่ม Buffer ให้กับน้ำ (ต้านทานการลดลงของค่า pH อย่างรวดเร็ว)
Green Brighty Neutral K เหมาะกับน้ำประปาที่มีความกระด้างอยู่แล้ว เนื่องจากจะไม่ไปเพิ่มความกระด้างให้กับน้ำ และเหมาะกับต้นไม้ที่ชอบน้ำอ่อนที่เป็นกรดเล็กน้อยอย่างเช่นไม้ข้อ
*** ควรใช้ Brighty K หรือ Green Brighty Neutral K ตั้งแต่เริ่มตั้งตู้ใหม่เป็นต้นไป

Green Brighty Mineral ประกอบด้วยธาตุรองที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของรากและแตกใบใหม่และการสร้างเม็ดสีของพรรณไม้น้ำ เหมาะอย่างยิ่งกับตู้ที่เริ่มตั้งใหม่

Green Brighty Iron
ประกอบด้วยธาตุเหล็กในรูปที่พรรณไม้น้ำสามารถดูดซึมไปใช้งานได้เป็นส่วนประกอบหลัก เมื่อพรรณไม้น้ำมีระบบรากและใบที่สมบูรณ์แล้วก็จะเริ่มเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้ธาตุเหล็กในน้ำที่จะเป็นต่อการสร้างเม็ดสีมีไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกต่อไป การให้ Green Brighty Iron เป็นประจำทุกวันช่วยทำให้การสร้างเม็ดสีของพรรณไม้น้ำเป็นไปตามปกติและคงการเจริญเติบโตที่ดีต่อไป

Green Brighty Nitrogen
แม้ว่าธาตุไนโตรเจนหนึ่งในธาตุหลักในตู้พรรณไม้น้ำจะได้มาจากอาหารปลาที่เหลือ ของเสียจากปลา และการย่อยสลายของใบไม้ในตู้ก็ตาม แต่เมื่อตู้พรรณไม้น้ำมีอายุมากขึ้น (6เดือนขึ้นไปโดยเฉลี่ย) ธาตุอาหารหลักในพื้นปลูกมีปริมาณน้อยลงและพรรณไม้น้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีพรรณไม้น้ำชนิดที่ต้องการแสงมากอย่างเช่นไม้ข้อมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และหนาแน่น ไนโตเจนก็จะมีไม่เพียงพอกับความต้องการได้ ส่งผลให้พรรณไม้น้ำมีสีใบซีดลง หยุดการเจริญเติบโตหรือเติบโตช้าและไม่สมบูรณ์ Green Brighty Nitrogen ช่วยให้พรรณไม้น้ำมีสีของใบที่ดีและคงการเจริญเติบโตต่อเนื่อง (ไม่มีส่วนประกอบของฟอสเฟสที่เป็นต้นเหตุของการเกิดตะไคร่น้ำ)

เปรียบเทียบกับปุ๋ยน้ำรุ่นเก่า
Brighty K = New Brighty K
Green Brighty STEP I = Green Brighty Mineral
Green Brighty STEP II = Green Brighty Mineral + Iron
Green Brighty STEP III = Green Brighty Mineral + Iron + Neutral K
Green Brighty LIGHT = Green Brighty Mineral + Nitroden + Neutral K
Green Brighty SHADES = Green Brighty Mineral + Neutral K